Uporabni podatki:

Kilometrina: 0,37 eur/km
Prehrana: 6,12 €/dan
Prevoz na delo (LPP): 37,00 €/mesec
Kilometrina na delo: 0,18 €/km
Polna dnevnica SLO: 21,39 €/dan

Hitri izračun ponudbe, računovodski servis

Računovodske storitve

Urejene knjigovodske ter računovodske evidence so eden izmed temeljih pogojev za uspešno poslovanje vsakega podjetja! To je ključni razlog, da tudi Vi poskrbite za brezskrbno in pravilno poslovanje.

Računovodske, knjigovodske storitve ter davčno svetovanje opravljamo tako za pravne osebe kot samostojne podjetnike.

 • računovodske storitve, računovodski servis

Naše delo zajema predvsem:

 • indent1 Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
  indent1 Vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih
        postavk)
  indent1 Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
  indent1 Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
  indent1 Obračun socialnih prispevkov zavezanca
  indent1 Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne
        pogodbe, potni stroški
  indent1 Vodenje evidenc blagajniškega poslovanja
  indent1 Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
  indent1 Obračun davka na dodano vrednost
  indent1 Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
  indent1 Izdelavo statistike finančnih računov
  indent1 Pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
  indent1 Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz
        finančnih tokov)
  indent1 Izdelava davčne bilance
  indent1 Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
  indent1 Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
  indent1 Računovodske analize poslovanja
  indent1 Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
  indent1 Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
  indent1 Druge računovodske storitve in svetovalne storitve na željo strank

 • računovodske storitve, računovodski servis